Th trưng là một phạm t kinh tế tổng hp gn lin vi các quá trình sn xuất và lưu thônhàng hoá. Mt th trưng để phát trin phải có đ 3 yếu t: ch thể, khách th và gitrung gian.

Th trưng BĐS đưc hiu là nơi mà ngưi mua và ngưi bán BĐgiao dch

 vi nhau. Ngưi mua và ngưi bán có thể ở cùng 1 đa đim;  th liên hệ thông qua trung gian (là ngưi môi giới) hoặc qua các phương tin tng tin liên lạc khác; thông qua đó giá c BĐS đưc xáđịnh

Tuy nhiên, hin nay th trưng BĐS cũng  nhiu quan nim khác nhau ý

 kiến cho rng đây là nơi hình thành các quyết đnh v việc ai tiếp cđưc

 BĐS; và BĐS đó đưc s dng như thế nàovào mc đích . 

n cnđó, còn có khái niệm cho rng th trưnBĐS là đầu mi thc hiện; 

và chuyển dch giá trị ca hàng hoá là BĐS; hoặc cũng là “nơi thc hiện các 

giao dch v BĐS; ghoạt đng mua bán, chuyển nhưng, thế chp, cho thuê; và các dch v h tr như tư vn, môi giới,

Phân loại thị trường bất động sản

 • Da vào công dng ca BĐS có th phân ra gồm th trưng đất đai; th trưncông trình thương mi, dch v; th trưng nhà ; th trưng công trình công nghip; thị trưng công trình đặc bit.
 • Da vào các loại hình hoạt đng  th phân ra gồm th trưng mua bán, chuyển nhưng BĐS; th trưng cho thuê; th trưng thế chp và bo him; th trưng dch v BĐS; th trưng các giao dch khác như: góp vn LD, c phn hoá…
 • Da vào khu vc  th phân ra gồm: th trưng BĐS khu vc đô th; khu vc nông thôn; khu vc giáp ranh
 • Da vào trình t BĐS gia nhp th trưng có th phân ra: thị trưng sơ cp và th cp.
 • Da vào mc đ kim soát  th chia ra th trưng cnh thc hoặc phi chính thc.

Th trưng BĐS có mt s đặc đim sau

 • Là th trưng đầu mối,  quan h mật thiết vi nhiu loại th trường khác ca nền
  kinh tế; đặc biệt là th trưng tài chính.
 • Giao dch BĐS là giao dch quyền và li ích cha đng trong
  BĐS.
 • Th trưng BĐS mang tính khu vc, đa phương.
 • Th trưng BĐS phn ng trễ” ca cung so vi cu .
 • Th trưng BĐS biến đng có tính chu k.
 • Th trưng BĐS  tính thanh khoản thp.
 • Th trưng BĐS là th trưng khó thâm nhp, cnh tranh không hoàn hod nảy sinh tình trng đc quyền và cn đến các dch v trung gian.
 • Th trưng BĐS chu s chi phi mnh mẽ ca yếu t pháp lut.